Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails, Tanning & Lashes Krimpen en een client waarop Nails, Tanning & Lashes Krimpen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

2. Inspanningen Nails, Tanning & Lashes

 1. Nails, Tanning & Lashes Krimpen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan  de wimperstyliste/spray tan profiessional worden verteld. 
 3. Nails Tanning & Lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Nails, Tanning  & Lashes  zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
   

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan  Nails, Tanning & Lashes Krimpen melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nails, NaTanning & Lashes het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de wimperstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimper/spraytan professional de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Tanning & Lashes Krimpen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch      uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet Nails,Tanning & Lashes Krimpen vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste/spray tan professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Nails, Tanning & Lashes Krimpen  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
 3. Nails, Tanning & Lashes Krimpen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Nails, Tanning  & Lashes Krimpen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. Nails, Tanning  & Lashes Krimpen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Nails, Tanning & Lashes Krimpen verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
   

5. Betaling

 1. Nails, Tanning & Lashes Krimpen vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
   

6. Aansprakelijkheid

 1. Nails, Tanning & Lashes Krimpen  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Nails, Tanning & Lashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Nails, Tanning & Lashes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
   

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails, Tanning & Lashes Krimpen.
 2. Tanning & Lashes Krimpen  moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Nails, Tanning & Lashes Krimpen  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
   

8. Garantie

 1. Nails, Tanning & Lashes Krimpen geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien,
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de wimperstyliste/ spraytan professional over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de wimperstyliste / spray tan professional geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de wimperstyliste / spray tan professional heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
   

9. Beschadiging en/of diefstal

 1. Nails, Tanning & Lashes Krimpen   heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Nails, Tanning  & Lashes Krimpen meldt diefstal altijd bij de politie.
   

10. Behoorlijk gedrag 

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails, Tanning & Lashes Krimpen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
   

11. Recht

 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Nails, Tanning & Lashes en zijn ook in de salon beschikbaar
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.